FANDOM


Test 1
1. Kurtuluş Savaşı yıllarında, düzenli ordu kurulmadan önce bu ordunun görevini askeri yönden aşağıdakilerden hangisi yapmaya çalışmıştır?
A) Kuvayi İnzibatiye
B) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) Kuvayi Milliye
D) Osmanlı Mebusan Meclisi
2. TBMM Başkomutanlık Yasası'nı hangi savaşın ardından kabul etmiştir?
A) I. İnönü Savaşı
B) Sakarya Savaşı
C) II. İnönü Savaşı
D) Eskişehir- Kütahya Savaşı
3.İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'na İstanbul hükümetinin yanı sıra TBMM'yi de davet ettiler.
İtilaf Devletleri'nin bu çağrısı aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Sevr Antlaşması'ndan yana olmadıklarının
B) Aralarında görüş birliği sağlayamadıklarının
C) TBMM'nin varlığını tanımakta olduklarının
D) Barıştan yana bir tutum içinde olmadıklarının
4. Kuvayımilliye Yunan işgalini yavaşlattı, düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırdı, ulusal bilincin uyanmasını sağladı.
Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi Kuvayı milliye ile ilgili değildir?
A) Düşmanı silahlı mücadele ile oyalamışlardır
B) Düşmanı tamamen yurttan atmışlardır
C) Kurtuluş Savaşı'nın temelini oluşturmuşlardır
D) Ulusçuluk düşüncesiyle hareket etmişlerdir
5.Fransa, Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzalamıştır. Ancak İngiltere TBMM ile anlaşma yapmamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.
A) İngiltere Anadolu üzerindeki emellerinden vaz geçmiştir.
B) Düzenli ordu birlikleri başarılı olmuştur
C) TBMM siyasi alanda da başarı kazanmıştır
D) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları vardır
6. Türk ordusunun Eskişehir- Kütahya savaşlarında yenilmesi üzerine TBMM Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisi vermiştir. Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınlayarak ordunun eksikliklerini tamamlamaya çalışmıştır. Bu duruma göre Mustafa Kemal Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınlayarak hangi yetkiyi kullanmıştır?
A) Askeri
B) Yasama
C) Yürütme
D) Yargı
7. Aşağıdakilerden hangisi Eskişehir- Kütahya Savaşlarının sonuçlarından değildir?
A) Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda aldığı tek yenilgidir
B) TBMM'nin Kayseriye taşınması önerisi tartışılmaya başlanmıştır
C) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır
D) Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmiştir
8. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Mustafa Kemal bu sözü hangi savaş sırasında söylemiştir?
A) I. İnönü Savaşı
B) II İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı
9. Güneydoğu Anadolu Bölgesini, önce İngilizler işgal etmiş, halk buna fazla tepki vermemiştir. Daha sonra İngilizler işgal bölgelerini Fransızlara devretmiş, halk ise direnişe geçmiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransızların bölgeyi Ermenilerle birlikte işgal etmesi
B) İngilizlerin Anadolu'dan çekilmeye başlaması
C) İngilizlerle uzun yıllara dayanan dostluk ilişkisi bulunması
D) Fransızların bölgeye sonradan gelmesi
10. İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşından sonra yapılan Londra Konferansına TBMM'ni de davet etmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kabul edildiğinin göstergesidir?
A) Anadolu'daki işgalin haksız olduğunun
B) TBMM'nin siyasal varlığının
C) Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğunun
D) Kurtuluş Savaşı'nı kaybettiklerinin


est 1 Cevaplar
1. c
2. d
3. c
4. b
5. a
6. b
7. c
8. c
9. a
10. b

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki