FANDOM


  1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar

CEVAP:B

  1. Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya

CEVAP:A

3.  Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy

CEVAP:C

4.  Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)Yunanistan

CEVAP:D

5.   Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması

CEVAP:B

6. Kars Antlaşması

Moskova Antlaşması

Ankara Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur?

A) Fransa B) İngiltere C) Yunanistan D) İtalya

CEVAP:C

7.   Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak

C) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak

CEVAP:B

8.   Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan

CEVAP:A

9.   Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

A) Romanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Yunanistan

CEVAP:B

10.   Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümerbank B) İş Bankası C) Zıraat Bankası D) Etibank

CEVAP:D

  1. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması ile çözümlenememiştir?

A) Türkiye – Irak sınırı             B) Yeni Tür Devletinin Bağımsızlığı

C) Osmanlı Borçları Sorunu    D) Kapitülasyanların Kaldırılması

  1. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmaksızın sınırlarımıza katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatay B) Onikiada C) Doğu Trakya D) Bursa

3.  Ermenilerin Doğu Anadoluda’ki isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?

A) Berlin B) Gümrü C) Moskova D)Brest-Litovsk

4.  Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” Emrini verdiği savaş hangisidir?

A) Çanakkale B) Baş Komutanlık C) Sakarya D) Trablugarp

5.  Kurtuluş Savaşı döneminde en uzun süren muharebe hangisidir?

A) Sakarya B) Büyük Taarruz C) I. İnönü D) II. İnönü

6.  TBMM Hükümeti hangi savaş sonrasında İtilaf Devletlerince siyasi bir güç olarak tanınmıştır?

A) I. İnönü B) II. İnönü C) Sakarya D) Büyük Taarruz

7.   Milli Mücadele döneminde Fransa ile yapılan ve Hatay dışında bugünkü Suriye sınırını çizen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara B) Gümrü C) Kars D) Moskova

8.   Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde yaptığı savaşlarla İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmesini engellemiştir?

A) Goliçya B) Çanakkale C) Kafkasya D) Filistin

9.   Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır?

A) Mudanya B) Sevr C) Gümrü D) Montrö

10.  Misakkı-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Cevap Anahtarı:1.A 2.C 3.B 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10.A

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki